Toekomstbestendig leven ouderen

In 2050 is een kwart van de inwoners van Goeree-Overflakkee 65 jaar of ouder. In combinatie met een sterke groei van mensen met meerdere chronische aandoeningen leidt dit tot een toenemende zorgvraag. Tegelijkertijd ondervinden we een toenemende druk op het welzijns-, woon- en zorgaanbod. Op Goeree-Overflakkee ondervinden de sectoren welzijn en zorg nu al een krapte op de arbeidsmarkt. Iets wat de komende jaren alleen maar meer toeneemt door de vergrijzing. Bij ongewijzigd beleid werkt straks 1 op de 4 van de beroepsbevolking in de zorg. Kortom, uitdagingen die snel op ons afkomen en die maken dat we nu gezamenlijk in actie moeten komen.

Rapport en webinar

In 2020 werden er belangrijke stappen gezet. Vanuit een breed draagvlak werd het rapport “Toekomstbestendig leven voor ouderen op Goeree-Overflakkee” gepresenteerd, met daarin een situatieschets en uitwerking van de verschillende opgaven die onze regio te wachten staat. In het webinar “Zoals het klokje thuis tikt” gingen 10 verschillende sprekers een paar weken later in op wat er volgens hen moet gebeuren om Goeree-Overflakkee een toekomstbestendige leefomgeving voor ouderen te laten zijn.

Uitvoeringsagenda en plan van aanpak

Zowel het rapport als het webinar gaven aan dat er op korte termijn vervolgstappen gezet moesten worden om de gezamenlijke opgave met elkaar aan te kunnen gaan. Daarom werd er begin 2021 gestart met het formuleren van een gedeelde visie, ambitie en strategische richtingen voor de toekomstige inrichting van wonen, welzijn en zorg.

Via een desktop- en data-analyse is gebruik gemaakt van reeds bestaande documentatie over de regionale opgave van Goeree-Overflakkee en de bestaande initiatieven. Het kernteam heeft in een zestal werksessies een uitvoeringsagenda ontwikkeld met een gezamenlijke visie, doelstellingen en concreet actieplan.

Daarnaast zijn er verschillende bijeenkomsten met inhoudelijke experts geweest, waarin input is opgehaald voor de uitvoeringsagenda en de prioriteiten die hierin nodig zijn. Zo is er een sessie geweest waarin woonwensen zijn opgehaald en is er een sessie gewijd aan het arbeidsmarkt vraagstuk. De uitvoeringsagenda moet ook de behoeften van (oudere) inwoners op Goeree-Overflakkee omvatten. Op een aantal plekken op het eiland zijn we in gesprek gegaan met inwoners over wat men belangrijk vindt als het gaat om toekomstbestendig langer thuis wonen op Goeree-Overflakkee.

Breed draagvlak

In september 2021 zijn alle uitkomsten van het project verwerkt tot een rapport. Dit document zal worden gebruikt als praatstuk richting een brede groep partijen die een bijdrage kunnen leveren. Vanuit de behoefte aan slagkracht is er bewust klein gestart. Echter bepalen we het exacte vertrekpunt graag samen met zoveel mogelijk partners vanuit wonen, welzijn en zorg en inwoners. Hiervoor zijn we bezig met de voorbereidingen voor een bestuurlijke bijeenkomst om de ambitie met elkaar te bespreken en hoe we gezamenlijk verdere stappen kunnen zetten.

Documentatie

– Uitvoeringsagenda en plan van aanpak (september 2021)
– Webinar “Zoals het klokje thuis tikt” (december 2020)
– Onderzoeksrapport opgave toekomstbestendige ouderenzorg G-O (juli 2020)

Gerelateerde berichten

24 december 2021: Inwoner Hans Bechtum: “Eens komt het moment dat je moet verhuizen”
22 december 2021: Update over resultaten in 2021

Betrokken organisaties (stuurgroep)