Toekomstbestendig leven ouderen

In 2050 is een kwart van de inwoners van Goeree-Overflakkee 65 jaar of ouder. In combinatie met een sterke groei van mensen met meerdere chronische aandoeningen leidt dit tot een toenemende zorgvraag. Tegelijkertijd ondervinden we een toenemende druk op het welzijns-, woon- en zorgaanbod. Op Goeree-Overflakkee ondervinden de sectoren welzijn en zorg nu al een krapte op de arbeidsmarkt. Iets wat de komende jaren alleen maar meer toeneemt door de vergrijzing. Bij ongewijzigd beleid werkt straks 1 op de 4 van de beroepsbevolking in de zorg. Kortom, uitdagingen die snel op ons afkomen en die maken dat we nu gezamenlijk in actie moeten komen.

Rapport en webinar

In 2020 werden er belangrijke stappen gezet. Vanuit een breed draagvlak werd het rapport “Toekomstbestendig leven voor ouderen op Goeree-Overflakkee” gepresenteerd, met daarin een situatieschets en uitwerking van de verschillende opgaven die onze regio te wachten staat. In het webinar “Zoals het klokje thuis tikt” gingen 10 verschillende sprekers een paar weken later in op wat er volgens hen moet gebeuren om Goeree-Overflakkee een toekomstbestendige leefomgeving voor ouderen te laten zijn.

Uitvoeringsagenda en plan van aanpak

Zowel het rapport als het webinar gaven aan dat er op korte termijn vervolgstappen gezet moesten worden om de gezamenlijke opgave met elkaar aan te kunnen gaan. Daarom werd er begin 2021 gestart met het formuleren van een gedeelde visie, ambitie en strategische richtingen voor de toekomstige inrichting van wonen, welzijn en zorg. Via een desktop- en data-analyse is gebruik gemaakt van reeds bestaande documentatie over de regionale opgave van Goeree-Overflakkee en de bestaande initiatieven. Het kernteam heeft in een zestal werksessies en door verschillende bijeenkomsten inwoners en inhoudelijke experts, een uitvoeringsagenda ontwikkeld met een gezamenlijke visie, doelstellingen en concreet actieplan.

Breed draagvlak

“We zetten ons gezamenlijk in om de kwaliteit van leven voor ouderen op Goeree-Overflakkee te verhogen.” Ruim 20 organisaties zetten donderdag 19 mei  2022 tijdens de conferentie ‘Lang zullen we gelukkig leven’ hun handtekening onder deze belofte. Een mooie mijlpaal, waarmee de benodigde samenwerking tussen organisaties vanuit inwoners, overheid, welzijn, wonen en zorg een volgende weg inslaat. De ondertekening van de beloften was het sluitstuk van de bijeenkomst in De Staver in Middelharnis. Een conferentie met het inspirerende verhaal van het dorp Austerlitz door Jan Snijders, met interactieve sessies en een panelsessie over welke stappen er de afgelopen periode zijn gezet en welke plannen er voor de komende periode zijn.

Documentatie

– Terugblik conferentie ‘Lang zullen we gelukkig leven’ (mei 2022)
– Uitvoeringsagenda en plan van aanpak (september 2021)
– Webinar “Zoals het klokje thuis tikt” (december 2020)
– Onderzoeksrapport opgave toekomstbestendige ouderenzorg G-O (juli 2020)

Betrokken organisaties (stuurgroep)