Zorg, wonen en welzijn komen met ‘veranderverhaal’

In 2050 is een kwart van de inwoners van Goeree-Overflakkee 65 jaar of ouder. Zijn de voorzieningen op het gebied van zorg, wonen en welzijn klaar voor die ontwikkeling? Het antwoord is nee. Maar sinds kort ligt er een ambitieus en concreet ‘veranderverhaal’ klaar.

‘Lang zullen we gelukkig leven!’ is de titel van een gezamenlijk product van Zorggroep Haringvliet, CuraMare, Stichting ZIJN, Oost West Wonen, de gemeente Goeree-Overflakkee en Paulina.nu. Niet voor niets heeft het rapport als ondertitel ‘Gezamenlijk Goeree-Overflakkee voorbereiden op een verouderende maatschappij’ gekregen.

“We hebben namelijk te maken met een bevolking die steeds ouder wordt. Daardoor stijgt het aantal mensen met chronische ziektes”, zegt Anne Verhey van welzijnsorganisatie Stichting ZIJN. “De verwachting is dus dat de zorgvraag zal toenemen. De zorg toegankelijk houden is echter lastig. Ten eerste valt het niet mee om voldoende personeel te krijgen. Ten tweede wordt de zorg steeds duurder. Toegankelijke zorg is zorg waar iedereen van op aan kan. Dat is niet zo vanzelfsprekend meer, dus veel moet toch vanuit huis plaatsvinden.”

Zelf regie houden
Marleen van de Kamp (foto) van woningcorporatie Oost West Wonen: “De kwaliteit van leven kan onder druk komen te staan als de zorgvraag complexer wordt en je langer zelfstandig blijft wonen. Hoe ziet je leven er dan uit? Hoe kun je gelukkig en gezond thuis blijven wonen? Hoe houd je zelf de regie over je leven? Dat zijn belangrijke vragen voor de zorg, maar ook voor wonen en welzijn.”

“Het gaat naast de zorg ook om het sociale netwerk, je veerkracht en het tegengaan van eenzaamheid. Heb je een steuntje in de rug nodig?”, zegt Anne Verhey. Marleen van de Kamp: “En het gaat om hoe je woont. Is je woning toegankelijk, bijvoorbeeld gelijkvloers? Is het mogelijk zorg thuis te krijgen? Kan domotica, technische ondersteuning helpen? Als we woningen aanpassen, door ze levensloopbestendig te maken, kun je op dezelfde plek blijven wonen. En hoe zit het met de voorzieningen in de wijk? Is er openbaar vervoer?”

Breed opgepakt
Verhey (foto) en Van de Kamp benadrukken dat ‘Lang zullen we gelukkig leven!’ een gezamenlijk product is van de sectoren zorg, wonen en welzijn op het eiland. En dat niet alleen van de eerder genoemde organisaties. “We hebben het breed opgepakt en blijven dat doen, het is een totaalpakket. De organisaties gaan gezamenlijk een inspanning leveren. Ze committeren zich aan elkaar én aan de opgave. Het geheel is meer dan de som der delen.” Niet onbelangrijk: naast de professionals hebben ook bewoners, vrijwilligers en mantelzorgers mee kunnen denken.

Het ‘veranderverhaal’ bevat vier ambities: gezond en vitaal ouder worden, verbeteren van de kwaliteit van wonen, welzijn en zorg, het behouden van voldoende tevreden professionals en toegankelijke voorzieningen en een goede besteding van middelen.

Concrete stappen
Bij die vier ambities staan concrete stappen, ook voor de korte termijn. Zo komt er in 2022 een bewustwordingscampagne, gericht op burgers en professionals, die in zal gaan op het belang van zelf de regie over je leven houden.

Een andere concrete actie, eveneens volgend jaar, is het houden van een woonbehoefteonderzoek: hoeveel woningen zijn er nodig op Goeree-Overflakkee, waar moeten ze komen, aan wat voor type woningen is behoefte en tegen welke prijs? Met de uitkomsten van dit onderzoek gaan betrokken partijen op het eiland een ‘woonzorgambitie’ opstellen. Met als uiteindelijke doel het eiland vitaal te houden.

Ook gaan HR-medewerkers van deelnemende organisaties werken aan een gezamenlijke strategie voor de arbeidsmarkt. De inzet is om personeel naar Goeree-Overflakkee te trekken én hier te houden. Een andere concrete stap, die volgend jaar vorm krijgt, is het uitrollen van de elektronische overdracht van patiëntgegevens in de verpleegkundige zorg.

Vol vuur
“We gaan samen – zorg, wonen en welzijn – vol vuur aan de slag”, aldus Anne Verhey en Marleen van de Kamp. “Dit is een goede start omdat er veel aandacht is voor onder andere de kernwaarde dat bewoners, cliënten, patiënten zelf de regie in handen houden. Bij alle activiteiten die uitgevoerd gaan worden staat daarnaast de kwaliteit van leven centraal. Zodat de inwoners van Goeree-Overflakkee zo lang mogelijk kunnen genieten van het leven, in hun éigen woning.”

Dit artikel is geschreven door Kees van Rixoort en stond 22 december 2021 in het Eilanden Nieuws, een lokale krant op Goeree-Overflakkee.