Werkgroep 4

4. Organiseren ander zorg/dienstenaanbod
Inventariseren welke ideeën en behoeften er zijn, wat er (inter)nationaal gebeurt en uitwerken top 3 om gezamenlijk ander aanbod te realiseren.

Brainstorm aan de hand van het dorp van de toekomst op Goeree-Overflakkee (“Op Goeree-Overflakkee werkt dorp X vanaf januari 2023 alsof het 2030 is”).

Wat moet er aanwezig zijn in het dorp?

 • Inwoners met energie in de lead
 • Niet te groot/niet te klein
 • Huisarts móet enthousiast zijn en mee willen doen
 • Alle basisvoorzieningen (ontmoetingsplaats & huisarts) aanwezig
 • Kleinere kernen, want die hebben veel burgerinitiatieven & een dorp waar al samen wordt gewerkt
 • Er is/wordt gestart met virtuele thuiszorg

Wat hebben we daarvoor nodig?

 • Geld
 • Scharrelruimte om bureaucratische processen te vermijden/versnellen
 • Ontschottingsmogelijkheden: samenwerking voorop, financiering achteraf (van systeem/naar bedoeling)
 • Samenwerkende partners voor financiering – Zorgkantoor
 • Ontwikkeltraject gericht op bekendheid technologie/reablement voor professionals/inwoners (GO – to the future)
 • Bewustwordingscampagne die dit proces faciliteert in bijvoorbeeld een dorpsverkiezing
 • Link met positieve gezondheid & vroeg signalering voor reablement & participatie
 • Huisarts met visie op positieve gezondheid & digivaardig/open staand voor technologie

Concrete acties:

 • Inventariseren wensen inwoners & start bij de grootste ‘angst’ / behoefte, want dan is er draagvlak
 • Dorpsverkiezing organiseren
 • Excursie met betrokkenen uit dorp naar Mijzo Verenigingen en kerken erbij halen
 • Bibliotheken aanhaken (leren van inwoners)
 • In gesprek gaan met dorpsraden
 • Resultaten delen/transparant zijn/Deel successen (bulletin Eilandennieuws dorp van de toekomst als idee)
 • Medewerkers informeren (nieuwsbrieven van organisaties)
  Verdiepen in de databank effectieve sociale interventies

Hoe: werkwijze

 • Dorp niet aanwijzen, maar zelf laten kiezen (uitgangspunt positiviteit en wil)
 • Zorgvuldige snelheid
 • Laat ideeën bottom-up ontstaan
 • Actie en vraaggericht werken
 • Niet handelen vanuit aannames
 • Aansluiten bij behoeftes
 • Niet te veel tegelijk willen – maak keuzes en prioriteer – begin klein en tastbaar
 • Oog houden voor mensen die niet mee willen
 • Oog houden voor de mensen niet die niet hard roepen
 • Laten inspireren door wat er al is en sluit aan bij bestaande organisaties
 • Heb oog voor kwetsbare groepen (beschermd wonen/psychiatrie)
 • Kies om te starten met bewezen effectieve interventies
 • Werk vanuit vertrouwen
 • Laagdrempelig blijven
 • Eigen regie niet tot het uiterste doordrijven & grenzen van burgers erkennen
 • Speelruimte benutten in wet- en regelgeving
 • Maak het leuk en aantrekkelijk
 • Gebruik begripvolle en makkelijke taal (B1 en Flakkees)
 • Gebruik storytelling