Partners

Paulina.nu heeft partners vanuit verschillende achtergronden. Zij zijn betrokken bij het beleid van de stichting en nemen deel aan één of meerdere projecten. Onderstaande partners zijn betrokken bij Paulina.nu.

Gemeente Goeree-Overflakkee

De samenleving verandert continu, met daarbij ook de zorgbehoefte. De verschillende betrokken partijen in de zorg nemen hun maatregelen om daaraan te voldoen, maar Paulina.nu biedt de mogelijkheid om in breder verband de denkkracht te bundelen, processen goed op elkaar aan te sluiten en zo tot nog meer innovatie binnen de zorg op ons eiland te komen. Dat is goed voor de zorg èn goed voor de inwoners van Goeree-Overflakkee. Daarom werkt de gemeente ook van harte mee binnen dit initiatief.

Berend Jan Bruggeman, wethouder

Gemeente Goeree-Overflakkee

De gemeente Goeree-Overflakkee vindt het belangrijk om de kracht van de samenleving optimaal te benutten en samen met haar partners doelen te realiseren. Binnen Paulina.nu bundelen ondernemers, zorgpartijen en de gemeente de krachten. Vanuit een gezamenlijke visie wordt gewerkt aan de ambitie om van ons eiland DE gezondheidsregio van Nederland te maken. Vanuit mijn functie als directeur voor onder andere het Sociaal Domein draag ik graag mijn steentje bij aan het realiseren van die ambitie!

Arianda Phaff, directeur sociaal domein

CZ Zorgverzekeraar

Het is de kunst om een gezamenlijke inspiratie om te zetten in concrete verbeteringen waar mensen die wonen op Goeree Overflakkee echt iets van gaan merken. Alle mooie verhalen ten spijt, het gaat om ambities realiseren. Om de zorg daadwerkelijk beter en betaalbaar te maken kun je niet anders dan inwoners, professionals, bestuurders, de gemeente en de zorgverzekeraar met elkaar te verbinden zodat ze samen oplossingen realiseren. CZ werkt hier graag aan mee omdat de deelnemers van Paulina.nu goede, toegankelijke en betaalbare zorg voor deze regio realiseren.

Edwin Leutscher, manager regioregie

Zorggroep Haringvliet

Het avontuur van regie nemen over de eigen gezondheidszorg is gestart. Wat lonkt is een toekomst met blije patiënten en blije hulpverleners voor een reële prijs. Ik vind het een uitdaging om een bijdrage te mogen geven aan dit regionale initiatief. En mijn motto is beter gezond blijven dan behandeld worden.

Gert Jan Dogterom, huisarts

CuraMare

Ik ben een trotse bewoner van Goeree-Overflakkee, een actief ondernemend eiland met een sterke gemeenschapszin. Mijn vaste overtuiging is dat alleen door proactieve samenwerking tussen alle zorgaanbieders, bewoners, gemeente en bedrijfsleven, een goed en innovatief zorgaanbod blijvend gegarandeerd kan worden. Het streven van Paulina.nu is dat deze partijen gezamenlijk regie voeren, vanuit een breed kader over de eigen grenzen heen denken en de financiering van de zorg op innovatieve wijze organiseren. Dit alles leidt tot Goeree-Overflakkee als DE gezondheidsregio met uitstekende voorzieningen en een actief preventiebeleid!

Koos Moerland, voorzitter raad van bestuur

CuraMare

De zorgvraag stijgt explosief door de toenemende vergrijzing. Als we de ziekenhuiszorg op de huidige wijze blijven organiseren, wordt de zorg onbetaalbaar. We zullen dus iets moeten doen. Ik geloof heel sterk in oplossingen op maat (ofwel regionale oplossingen). Daarnaast denk ik dat we, wat de zorg betreft, nog veel te veel in hokjes denken en dat we met elkaar veel meer na zouden moeten denken over preventie. Paulina.nu is voor mij het forum waar we deze thematiek voor onze regio, verder invulling  kunnen geven.

Paul van der Velden, lid raad van bestuur

Den Hollander Advocaten

Paulina.nu verenigt bewoners, ondernemers, gemeente en zorgverleners in een samenwerkingsverband met het doel om meer geïntegreerd zorg te dragen voor een goede zorg en gezondheid in de regio. Als bewoner en ondernemer op Goeree-Overflakkee wil ik daar graag mijn bijdrage aan leveren.

Gertjo Helmig, advocaat

Adviesgroep De Vogel

Ik ben geboren en getogen in Melissant, getrouwd met Natasja, samen met onze jonge kinderen wonen wij al weer geruime tijd in Sommelsdijk. Mijn jonge kinderen groeien hier dus ook op. Mijn ouders wonen hier. Ik heb een eigen bedrijf met vestigingen in Ouddorp en Middelharnis. Met recht kan ik zeggen, dat ik woon, leef, werk en onderneem op Goeree-Overflakkee en dat ik me erg betrokken voel bij het reilen en zeilen op ons mooie eiland. Vanuit die betrokkenheid denk ik graag mee hoe dingen rondom gezondheid en zorg worden georganiseerd. Iedereen krijgt namelijk vroeg of laat te maken met zorg. Dan wil je als bewoner dat dit dichtbij bij je is georganiseerd. Maar je wilt ook dat je zoveel mogelijk zorg voorkomt door te werken aan een goede gezondheid van ons allemaal. Om hier aan te werken heb je elkaar nodig. Gemeente, zorgverzekeraars, ondernemers, zorgverleners en niet te vergeten de bewoners zelf. Daarnaast geloof ik dat het thema gezondheid en zorg ook ondernemerskansen biedt voor onze regio en onze bedrijven. Hoe mooi kan het zijn als wij hier op Goeree-Overflakkee nieuwe innovatieve ideeën tot wasdom kunnen laten komen en die voorbeelden kunnen zijn voor andere regio’s in Nederland (of Europa). Daarom lever ik aan deze samenwerking een bijdrage door mijn kennis, kunde en netwerk in te zetten. Een gezonde regio kan niet zonder goede gezondheid en goede zorg dichtbij. En een goede gezondheid en goede zorg dichtbij kan niet zonder een gezonde regio.

Jan Peter Robijn, directeur

Visser & Visser

Een regio met gezonde ondernemingen en gezonde medewerkers: daar gaan we voor. Paulina.nu biedt een unieke samenwerkingsvorm om dat voor Goeree Overflakkee te bereiken.

Steef Visser, CEO

Zeelenberg Ontwikkelingsmaatschappij

Ik zet me met enthousiasme in voor Paulina.nu omdat ik me in de eerste plaats betrokken voel bij ons eiland. In deze veranderende wereld is het denk ik noodzakelijk onze blik op de toekomst te richten. Het is belangrijk om de komende jaren de zorg op ons eiland goed en toekomstbestendig te organiseren. Waarbij we onze sterke punten moeten versterken en onze eigenheid en onze eenheid als eiland, als kracht kunnen inzetten.

Richtje Zeelenberg, architect en ontwikkelaar

Rabobank Zuid-Hollandse Eilanden

Rabobank heeft twee strategische speerpunten benoemd. Een van deze speerpunten is ’Bankieren voor Nederland’. Hiermee willen we aandacht vragen voor enkele trends van deze tijd. De toenemende vergrijzing, duurzaamheidsvraagstukken, innovatieve ontwikkelingen en zelfredzaamheid, maken dat wij als coöperatieve bank de bewustwording en noodzaak van deze trends onder de aandacht willen brengen. Een vitale gemeenschap met passende burgerinitiatieven, kan hierin verbetering brengen.

We geloven erin dat juist op Goeree-Overflakkee de sterke samenhang tussen ondernemers, overheid en burgers het verschil kan maken! Samenwerken loont. Ons motto luidt:
‘Growing a better world, together’

Jan Verhage, adviseur coöperatie en duurzaamheid

Zorggroep Haringvliet

Mensen de zorg bieden die ze toekomt en de mensen zoveel mogelijk in staat stellen de regie te houden over gezondheid en welbevinden. Vanuit de visie op positieve gezondheid aandacht hebben voor gezondheid en gedrag naast de focus op ziekte en zorg waarbij ook bestaanszekerheid een voorwaarde is. Werken aan persoonsgerichte zorg kan alleen binnen een samenhangend gezondheidsnetwerk rond de individuele cliënt. De huisartsenpraktijk is hierin een belangrijke schakel. Zorggroep Haringvliet focust zich op de kwaliteit van de zorg en streeft naar een slimme en veilige uitwisseling van patiënt-informatie, zodat cliënt en huisarts samen de regie kunnen voeren. De zorggroep richt zich primair op de ketens voor de patienten met chronische aandoeningen en de kwetsbare ouderen. We bundelen de krachten van de huisartsen en die van onze ketenpartners bij zorg- en gezondheidsinnovatie en kennisdeling op Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten.
Zorggroep Haringvliet gaat zich de komende jaren inzetten om een betrouwbare, slagvaardige en vernieuwende partner te zijn waardoor het lerend vermogen optimaal wordt benut en er kostenefficiënt en doelmatig kan worden gewerkt. Vanuit deze missie en visie lever ik als directeur-bestuurder van Zorggroep Haringvliet graag een bijdrage aan Paulina.nu.

Francis Lugtenburg, directeur